terug

Wijzigingen ABU-CAO per 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 wijzigt de ABU-CAO. Dat heeft gevolgen voor de inhuur van uitzendkrachten. Benieuwd naar de gevolgen voor jouw organisatie en de wijze waarop Driessen concreet met deze wijzigingen omgaat? Raadpleeg dan onderstaande video voor meer informatie. Onder de video vind je een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen en heb je de ruimte om vragen te stellen.

Uitzendbeding bij ziekte

 • Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over het uitzendbeding bij ziekte. Voorheen eindigde de uitzendovereenkomst met uitzendbeding bij ziekte automatisch op basis van de cao. De Hoge Raad oordeelde dat de cao op dit punt in strijd is met de wet. Alleen als de inlener daadwerkelijk verzoekt om beëindiging, eindigt - volgens de Hoge Raad - de uitzendovereenkomst. 
 • In aanloop naar deze uitspraak hadden cao-partijen al besloten dat het automatisch einde van de uitzendovereenkomst bij ziekte en het onderscheid tussen uitzendcontracten met of zonder uitzendbeding op dat punt niet meer uitlegbaar was. Daarom is in de cao geregeld dat met ingang van 1 juli 2023 opdrachtgevers de terbeschikkingstelling bij ziekte niet meer kunnen beëindigen. De flexibele medewerker blijft dus in geval van ziekte in dienst met recht op loon na één wachtdag (ongeacht de contractvorm). Is de flexibele medewerker op de overeengekomen einddatum nog steeds ziek? Dan bestaat een recht op Ziektewetuitkering (met mogelijke bovenwettelijke aanvulling).
 • Voor andere omstandigheden dan ziekte blijft het uitzendbeding gewoon gelden. De flexibiliteit voor uw inhuur blijft daarmee onveranderd. 
   

Periodieke verhogingen en inschaling

 • Vanaf 1 juli 2023 is het uitgangspunt dat de uitzendkracht altijd recht heeft op een periodieke verhoging (conform de geldende regels binnen uw eigen organisatie). 
 • Als de verhoging afhankelijk is van een beoordeling, dan moet je als inlener kunnen aantonen dat er sprake is van een negatieve beoordeling om géén periodieke verhoging toe te kennen. Vindt er geen (of geen tijdige) beoordeling plaats? Dan is de uitzendwerkgever tóch verplicht om een periodieke verhoging toe te kennen. Gaat de uitzendkracht tijdelijk uit dienst en keert deze uitzendkracht binnen 9 maanden bij jou of bij een inlener vanuit hetzelfde cao-gebied terug? Ook dan moeten we een periodieke verhoging toekennen indien er een verhoging zou hebben plaatsgevonden binnen de 9 maanden.
 • Daarnaast moet bij aanvang van de werkzaamheden vanaf 1 juli 2023 rekening gehouden worden met de relevante werkervaring (in elk geval met ervaring, opleidingen en competenties) bij het inschalen. Ook wanneer dat niet gebruikelijk is in uw eigen organisatie. Een uitzendkracht met relevante werkervaring kan dus niet starten in de laagste trede van de functieschaal. 

Uitbreiding inlenersbeloning en transitievergoeding

 • De afgelopen jaren is de inlenersbeloning uitgebreid met eenmalige uitkeringen, de vaste eindejaarsuitkering en een thuiswerkvergoeding. 
 • Vanaf 1 juli 2023 komen hier alle toeslagen en alle (bruto én netto) kostenvergoedingen bij die jouw eigen personeel ook ontvangt.
 • Dit geldt voor kostenvergoedingen die samenhangen met het dienstverband en of/ het vervullen van de functie, zoals reiskosten, gereedschapskosten etc. 
 • Uitzendkrachten hebben ook recht op een transitievergoeding. Als deze vergoeding niet uitbetaald wordt, is bij wet geregeld dat de uitzendkracht binnen 3 maanden na de laatste werkdag alsnog uitbetaling moet vorderen. Na 3 maanden vervalt deze mogelijkheid. In de ABU-CAO is nu afgesproken dat de uitzendwerkgever een verzoek om uitbetaling moet nakomen binnen 12 maanden na de laatste werkdag. Dit is dus aanzienlijk ruimer. 

Rechtspositie en beschikbaarheid 

 • Opvolgende uitzendovereenkomsten in fase A krijgen een minimale duur. Dat betekent simpelweg dat elk tweede, derde, vierde (et cetera) contract tenminste vier weken moet duren. Dit was al zo voor uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding (detacheringsovereenkomsten), maar wordt nu uitgebreid naar alle type contracten. 
 • Uitzendkrachten krijgen met de nieuwe cao ook meer zeggenschap over hun beschikbaarheid bij het maken van roosters. Simpelweg houdt dat in dat de uitzendkracht tenminste beschikbaar moet zijn voor de afgesproken contracturen, maar dat de extra beschikbaarheid wel redelijk moet blijven én in overleg met de uitzendkracht moet worden afgesproken. 

Pensioen

 • In het cao-akkoord is ook afgesproken dat partijen bij de cao stappen zetten richting een beter, marktconform pensioen en de implementatie van de Wet toekomst pensioenen. 
 • Die laatste wet is momenteel als wetsvoorstel nog in behandeling bij de Eerste Kamer en heeft gevolgen voor het verplichte StiPP pensioen in de uitzendbranche. 
 • StiPP heeft aangekondigd dat met ingang van 1 juli 2023 de wachttijd voor deelname aan de Basisregeling komt te vervallen. Momenteel bedraagt deze wachttijd nog 8 gewerkte weken. 
 • Zonder wachttijd gaat de uitzendkracht vanaf zijn eerste werkdag deelnemen aan de StiPP Basisregeling en onmiddellijk pensioen opbouwen.
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt de leeftijdsgrens voor deelname aan StiPP Basisregeling verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar.
 • Deze wijzigingen zijn nog niet definitief. De Wet toekomst pensioenen moet nog aangenomen worden door de Eerste Kamer.

Wens je liever zelf de tekst van de cao te lezen? Dan kun je de ABU-CAO hier vinden.

Vragen?

Heb je een specifieke vraag over de ABU-CAO en hoe jouw organisatie daar het beste mee om kan gaan? Wij adviseren je graag. Stuur je vraag in via dit formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.