Moreel Kompas

Driessen maakt werkgeluk mogelijk voor zoveel mogelijk mensen en organisaties. Werkgeluk is ons ideaal en onze belangrijkste drijfveer. Hieraan werken we iedere dag met vertrouwen in en respect voor elkaar. Maar mensenwerk is soms ook complex, ieder heeft zijn eigen belangen en dat kan lastige situaties met zich meebrengen. Integer handelen is op zo’n moment van het grootste belang. Dit kompas gaat over integriteit: het geeft richting aan de manier waarop we met elkaar omgaan binnen en buiten de familie van bedrijven.

Integriteit volgens Driessen

Binnen Driessen zijn we ons bewust van de effecten van ons gedrag op onze omgeving en we zijn ons bewust van het vertrouwen dat anderen in ons stellen. Integriteit gaat om de bewustwording van de effecten van ons gedrag op anderen. Vertrouwen en transparantie zijn belangrijke basiselementen om integriteit te kunnen waarborgen.

Binnen Driessen staan de volgende waarden centraal:

 1. Wij gedragen ons persoonlijk en professioneel
  Bij Driessen werken wij vanuit de twee kernwaarden persoonlijk en professioneel. Deze kernwaarden zitten dan ook verweven in ons DNA. Het is de manier waarop wij denken en het zit in wat wij doen. Bij Driessen gaan we voor kwaliteit. In het contact tussen onze collega’s en organisaties of flexibele medewerkers staat persoonlijk contact voorop.
 2. Wij staan voor eerlijke kansen voor iedereen
  Medewerkers van Driessen zorgen altijd dat mensen op eerlijke wijze en met respect worden behandeld en dat de belangen van verschillende partijen zorgvuldig en op de juiste manier worden afgewogen. Driessen biedt eerlijke kansen aan iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, afstand tot de arbeidsmarkt of geloofsovertuiging. Lees ook De Driessen kijk op inclusiviteit.
 3. Wij behandelen gegevens zorgvuldig
  Onze klanten, flexibele medewerkers en collega’s moeten op ons kunnen rekenen. Medewerkers van Driessen houden zich dan ook aan hun afspraken en werken volgens de geldende wet- en regelgeving. Kennis en informatie waarover de medewerker vanuit zijn of haar functie beschikt, worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
 4. Wij zijn betrouwbaar & integer
  Onze medewerkers houden zich vast aan de normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. Het management en de directie van Driessen zullen medewerkers hier in alle gevallen in steunen, ook als het (commercieel) organisatiebelang hiermee in het gedrang komt. Fraude, omkoping, discriminatie en belangenverstrengeling worden onder geen enkele omstandigheid geaccepteerd.

Maatregelen om integer te zijn en te blijven

Alle onderdelen en medewerkers van Driessen hebben de verantwoordelijkheid om de integriteit binnen Driessen te bewaken. Integriteit werkt door in alle onderdelen van Driessen en we helpen elkaar hier continue scherp op te blijven. Om dit te stimuleren creëren we een veilige werkomgeving waarin medewerkers dilemma’s, risico’s en mogelijke misstanden met elkaar kunnen en durven te bespreken. Zowel intern als extern geldt dan ook de richtlijn: bespreken, afspreken, aanspreken. Hiervan leren we samen, op individueel- maar ook op organisatieniveau.

Driessen biedt medewerkers kaders en ondersteuning om hen te helpen integer te handelen. De volgende maatregelen en wettelijke kaders dragen hieraan bij:

De wereld is continue in ontwikkeling. Dat vraagt om een Moreel Kompas wat ‘levend’ wordt gehouden en kan meebewegen met wat de samenleving vraagt. Het Kompas is dan ook geen statisch document maar zal, net als de onderliggende regelingen en beleidsstukken, steeds worden aangepast aan wat op dat moment nodig is om integriteit te blijven waarborgen binnen onze familie van bedrijven.

Meldpunt discriminatie en andere misstanden

Dit Moreel Kompas en de genoemde maatregelen dragen bij aan het tegengaan van discriminatie en andere misstanden: voorkomen is beter dan genezen. Maar helaas is de werkelijkheid weerbarstig en we realiseren ons dat deze maatregelen geen volledige zekerheid bieden dat er geen misstanden zullen voorkomen. Alleen als we op de hoogte zijn van eventuele misstanden kunnen we deze actief tegengaan. Om die reden is er een meldpunt in het leven geroepen.

Voel jij je op wat voor manier dan ook gediscrimineerd of heb je te maken met een andere misstand in relatie tot Driessen? Meld je dan bij onze afdeling HRM via hrm@driessen.nl en er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.