Privacy statement

Dit is het privacy statement van Driessen B.V. en alle aan haar gelieerde vennootschappen. Deze vennootschappen worden hierna tezamen aangeduid als ‘Driessen’.

Driessen neemt de privacy van haar bezoekers zeer serieus en zal persoonlijke gegevens over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Driessen zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gegevens van websitebezoekers

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Driessen, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie, zoals het type browser waarvan u gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot de website, de regio van waaruit u onze website bezoekt en de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt en informatie die ubekijkt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Driessen kan deze informatie eventueel doorgeven aan derden. Deze gegevens kunnen worden bewaard voor toekomstig gebruik. Hiervoor maakt onze website gebruik van cookies. Zie voor meer informatie ons cookie statement of wijzig hier je cookie instellingen.

Gegevens van sollicitanten, medewerkers en mobiliteitskandidaten

Onder sollicitanten, medewerkers en mobiliteitskandidaten wordt verstaan: sollicitanten, (mobiliteits)kandidaten, flexkrachten, werknemers en zelfstandigen zonder personeel.

Doeleinden gegevensverzameling
Driessen zal de over sollicitanten, medewerkers en mobiliteitskandidaten verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
 2. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en uw beschikbaarheid vast te leggen;
 3. om u te bemiddelen naar werk dan wel om opdrachten voor u te regelen, waarbij u profiel zichtbaar is voor onze recruiters en intercedenten en een beperkt profiel (voor- en achternaam, woonplaats, werkervaring, opleiding, beschikbaarheid en optioneel uw profielfoto) voor onze opdrachtgevers in de publieke sector;
 4. om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 5. om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 6. om onze re-integratieverplichtingen na te komen;
 7. om te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen (social return);
 8. om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, waaronder training en opleiding, en u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 9. om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een Driessen perspectiefverklaring;
 10. om u te begeleiden naar een nieuwe arbeidspositie;
 11. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 12. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 13. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en ons intranet;
 14. om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 15. stel je een vraag via Whatsapp, dan ontvangen wij de volgende gegevens: WhatsApp-naam, telefoonnummer en de inhoud van het gesprek. Deze gegevens bewaren wij maximaal 3 maanden. Het privacy- & securitystatement van WhatsApp is van toepassing.

Welke gegevens
Driessen verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie), gegevens over beschikbaarheid en verlof, getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Gebruik door derden
Driessen kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Driessen uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen. Verder kan Driessen uw profiel of curriculum vitae, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen en/of openbaar maken, eventueel aangevuld met de testresultaten van door u (online) uitgevoerde testen.

Bijzondere persoonsgegevens
Driessen verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag.

De bijzondere gegevens die Driessen verwerkt betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan Driessen op grond van wet een kopie moeten maakt als u voor Driessen gaat werken. Daarnaast kan Driessen bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Driessen doet dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, zoals neergelegd in diverse wet- en regelgeving (social return). Dit betreft bijvoorbeeld personen die (zonder re-integratieondersteuning) niet of moeilijk aan werk komen.

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan Driessen verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Driessen kan de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kan Driessen deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Driessen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Gegevens van zakelijke relaties

Onder zakelijke relaties wordt verstaan: werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties, zoals opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen.

Doeleinden gegevensverzameling
Driessen zal de over de zakelijke relaties verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 5. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen.
 6. om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke;
 7. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Welke gegevens
Driessen verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Gebruik door derden
Driessen kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Driessen kan uw gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, (mobiliteits)kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Driessen uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Driessen uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar maken.

Bijzondere persoonsgegevens
Driessen verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan Driessen verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.

Beveiliging

Driessen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Driessen heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Ondanks de door Driessen genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Driessen kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Zie ook onze Digitale klokkenluidersregeling (responsible disclosure procedure).

Bewaren van uw gegevens

Driessen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Inzage in, wijziging en verwijdering van uw gegevens

Via uw account heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Driessen. Indien u geen account hebt en uw gegevens wilt inzien en zo nodig wijzigen of laten verwijderen, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Driessen.

Verwijzingen en links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Driessen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende website. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Driessen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de wijze waarop Driessen uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail via info@driessen.nl of door een brief te sturen naar Driessen, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 748, 5700 AS Helmond.