Anti-discriminatiebeleid

De medewerkers van Driessen zetten zich dagelijks in voor het mogelijk maken van werkgeluk. Dat doen we binnen een kleurrijke arbeidsmarkt, en dat is maar goed ook. Driessen vindt dat het mogelijk maken van werkgeluk samengaat met een grote verantwoordelijkheid om discriminatie zoveel mogelijk uit te bannen. Ondanks de wettelijke kaders komt discriminatie op de arbeidsmarkt helaas toch nog vaak voor. Vanzelfsprekend wil Driessen er alles aan doen om discriminatie tegen te gaan.

Waar staan wij voor?

Driessen Groep staat voor een inclusieve, diverse arbeidsmarkt en is tegen elke mogelijke vorm van discriminatie. Volgens ons is er sprake van discriminatie als mensen op grond van afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, afstand tot de arbeidsmarkt, gezondheid, handicap/beperking of geloofsovertuiging ongelijke kansen krijgen. Wij geloven juist in de kracht van diversiteit om organisatieprestaties te verbeteren en streven naar een arbeidsmarkt waarin iedereen, zonder uitzonderingen, kan participeren. Dit standpunt geldt tweeledig: discriminatie wordt in geen geval geaccepteerd bij de selectie van onze flexibele medewerkers, maar ook niet bij de selectie van onze eigen medewerkers. Door het Charter Diversiteit in 2017 te ondertekenen, onderstrepen wij onze intentie om ons in te zetten voor meer diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt.

Driessen Groep neemt afstand van elk discriminerend verzoek en zal haar medewerkers hier te allen tijde in steunen.

Hoe borgen we dit beleid?

Het is belangrijk onze medewerkers richtlijnen en middelen te bieden om hen te helpen hoe te handelen in situaties waarbij sprake is van discriminatie. Ook moeten zij weten dat hun leidinggevende en de directie hen altijd zullen steunen als zij een opdrachtgever niet verder helpen als deze van hen vraagt om op een discriminerende manier te selecteren. Het voorkomen van discriminatie weegt altijd zwaarder dan het commercieel belang.
Om bovenstaande mogelijk te maken zetten we het volgende binnen Driessen:

Training en opleiding

 • Medewerkers die zich bezig houden met bemiddeling voor opdrachtgevers worden aangemeld voor de app ‘Diversiteit Loont’ van STOOF. Deze app toetst de kennis op het gebied van discriminatie en draagt bij aan het selecteren zonder vooroordelen. Als deelnemer ontvang je 4x per week vragen (een challenge), aan de hand van filmpjes. De challenge bestaat uit 35 leerprikkels en het hele traject duurt ± 6 weken.
 • Medewerkers die zich bezig houden met bemiddeling voor opdrachtgevers nemen deel aan een externe training gesprekstechnieken. Deze wordt 2x per jaar aangeboden. In deze training leer je wanneer je te maken hebt met discriminatie en hoe dit bespreekbaar te maken. Je leert goed te luisteren naar de gesprekspartner en weerbaarder te zijn ten opzichte van discriminatie.
 • Medewerkers die zich bezig houden met bemiddeling voor opdrachtgevers nemen deel aan een (interne) workshop ‘Kandidaat centraal’. De workshop wordt 2x per jaar georganiseerd en hierin wordt geoefend met stellingen en praktijksituaties rondom discriminatie.
 • Ook voor leidinggevenden is er een belangrijke rol weggelegd als het gaat om anti-discriminatie. Corporate HRM ondersteunt hen hierbij door het organiseren van trainingen en intervisiesessies voor leidinggevenden, waar anti-discriminatie een van de thema's is.

Instroom

 • Voor medewerkers moet het een vanzelfsprekendheid zijn dat elke vorm van discriminatie onacceptabel is. Ook al is het de wens van de klant. Om te zorgen dat medewerkers hiervan doordrongen zijn en zich bovendien gesteund voelen op dit gebied, is het belangrijk om al bij de introductie van de nieuwe collega's aandacht te besteden aan het thema discriminatie en inclusiviteit. De visie op omgang met discriminatie van de Driessen en de bedrijven binnen de groep is onderdeel van de introductiebijeenkomst/onboardingstraject.
 • Het onderwerp anti-discriminatie is tijdens het inwerktraject bij nieuwe medewerkers een terugkerend onderwerp van gesprek tussen medewerker en leidinggevende.
 • De nieuwe medewerker die instroomt op een functie waarin bemiddeling voor klanten plaatsvindt, krijgt direct de trainingsapp 'Diversiteit Loont' van STOOF aangeboden.

Overleggen en bijeenkomsten

 • Leidinggevenden attenderen hun medewerkers regelmatig op het belang dat we samen discriminatie tegengaan en dat zij (en de directie) hun medewerkers hierin steunen.
 • Vanuit corporate HRM nemen we deel aan de denktank Diversiteit van de ABU. Deze denktank heeft een advies- en monitorfunctie richting de branche en verbindt leden op de thema's diversiteit en discriminatie.
 • Het onderwerp discriminatie is een terugkerend onderwerp van gesprek tijdens MT- vergaderingen.

Middelen

 • In het Moreel Kompas van Driessen staat beschreven hoe we binnen Driessen met elkaar omgaan. Alle medewerkers van Driessen worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het Moreel Kompas en hiernaar te handelen. In het Moreel Kompas wordt ook het meldpunt genoemd voor niet-medewerkers van Driessen waar men melding kan maken bij discriminatie of eventuele andere misstanden in relatie tot Driessen.
 • Voor medewerkers die zich bezig houden met bemiddeling voor opdrachtgevers is een er een toolkit beschikbaar, die medewerkers kan ondersteunen hoe te handelen bij vervelende situaties. In deze toolkit worden ook de vertrouwenspersonen benoemd waar medewerkers altijd bij terecht kunnen.

Indien daar aanleiding toe is, spreken wij onze medewerkers aan op onze normen en waarden. Is een medewerker herhaaldelijk aangesproken op het niet handelen naar de normen en waarden en zien wij geen verbetering, dan gaan we over tot gesprekken over disfunctioneren met bijbehorende passende maatregelen.