Anti-discriminatiebeleid

De medewerkers van Driessen zetten zich dagelijks in voor het mogelijk maken van werkgeluk. Dat doen we binnen een kleurrijke arbeidsmarkt, en dat is maar goed ook. Driessen vindt dat het mogelijk maken van werkgeluk samengaat met een verantwoordelijkheid om discriminatie op de werkvloer te veroordelen en te voorkomen waar dat mogelijk is. Maar desondanks komt discriminatie op de arbeidsmarkt soms toch voor. 

Driessen is een uitzendbureau dat flexibele medewerkers ter beschikking stelt aan opdrachtgevers in de publieke sector. Driessen is bovendien lid van de werkgeversorganisatie ABU. Daarom staan wij voor goed werkgeverschap en kwaliteit. Dat betekent voor Driessen dat wij er alles aan doen om discriminatie van onze flexibele medewerkers en kandidaten tegen te gaan. Dat begint bij de werving en selectie, maar ook wanneer zij werkzaam zijn bij een inlener.

Waar staan wij voor?

Driessen staat voor een inclusieve, diverse arbeidsmarkt en is tegen elke mogelijke vorm van discriminatie. Volgens ons is er sprake van discriminatie als er tussen mensen ongeoorloofd onderscheid wordt gemaakt zonder dat dit (objectief) te rechtvaardigen valt. Ongeacht of het nu gaat om afkomst, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid of welke reden dan ook, Driessen vindt elke vorm van discriminatie ongewenst. Dat geldt ook wanneer ons gevraagd wordt om bij de werving en selectie onderscheid te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie. 

Driessen neemt daarom afstand van elk discriminerend verzoek of discriminerend handelen van wie dan ook en steunt haar medewerkers hier te allen tijde in steunen. Dit dragen wij ook actief uit. Het doel van dit beleid is om richting onze medewerkers en derden toe duidelijk en transparant te zijn hierover en hoe Driessen en haar medewerkers invulling geven aan deze verantwoordelijkheid.

Hoe borgen we dit beleid?

Het is belangrijk onze medewerkers richtlijnen en middelen te bieden om hen te helpen hoe te handelen in situaties waarbij sprake is van discriminatie. Ook moeten zij weten dat zij gesteund worden doorleidinggevenden en de directie als zij een opdrachtgever niet verder helpen als deze van hen vraagt om op een discriminerende manier te selecteren. Het voorkomen van discriminatie weegt altijd zwaarder dan het commercieel belang.

Wat doen wij om discriminatie te voorkomen?

Als uitzendbureau houden de eigen medewerkers van Driessen zich hoofdzakelijk bezig met het werven, selecteren en ter beschikking stellen van flexibele medewerkers.  

Training en opleiding eigen medewerkers

 • Arbeidsmarktdiscriminatie maakt onderdeel uit van het brede ontwikkelprogramma van Driessen. In de module arbeidsmarktdiscriminatie worden onze medewerkers getraind. In de module wordt aandacht besteed aan relevante wet- en regelgeving, bewustwording en herkenning van discriminatie en hoe te handelen in situaties waarin sprake is van arbeidsmarktdiscriminatie. 
 • Medewerkers worden aangemeld voor de app ‘Diversiteit Loont’ van ABU. Deze app toetst de kennis op het gebied van discriminatie en draagt bij aan het selecteren zonder vooroordelen. De app maakt onderdeel uit van het interne ontwikkelprogramma. 
 • Medewerkers nemen deel aan een externe training gesprekstechnieken. Deze wordt 2x per jaar aangeboden. In deze training leren ze wanneer ze te maken hebben met discriminatie en hoe zij dit bespreekbaar kunnen maken. Je leert goed te luisteren naar de gesprekspartner en weerbaarder te zijn ten opzichte van discriminatie.
 • Voor leidinggevenden is een belangrijke rol weggelegd als het gaat om anti-discriminatie. In ons ontwikkelprogramma is daarom een training opgenomen die hen wijst op hun verantwoordelijkheden, zowel richting eigen medewerkers onder hun verantwoordelijkheid als flexibele medewerkers. 

Aandacht voor anti-discriminatie bij het inwerken

 • Voor medewerkers moet het een vanzelfsprekendheid zijn dat elke vorm van discriminatie onacceptabel is. Ook al is het de wens van de klant. Om te zorgen dat medewerkers hiervan doordrongen zijn, zich verantwoordelijk en vooral ook gesteund voelen op dit gebied, is het belangrijk om bij indiensttreding van de nieuwe collega's aandacht te besteden aan het thema discriminatie en inclusiviteit. De visie op omgang met discriminatie van Driessen is onderdeel van het onboardingstraject.
 • Het onderwerp anti-discriminatie is tijdens het inwerktraject bij nieuwe medewerkers een terugkerend onderwerp van gesprek tussen medewerker en leidinggevende.

Overleggen en bijeenkomsten

 • Leidinggevenden attenderen hun medewerkers regelmatig op het belang dat we samen discriminatie tegengaan en dat zij (en de directie) hun medewerkers hierin steunen.
 • Vanuit Driessen Inclusief nemen we deel aan de denktank Diversiteit van de ABU. Deze denktank heeft een advies- en monitorfunctie richting de branche en verbindt leden op de thema's diversiteit en discriminatie.
 • Het onderwerp discriminatie is een terugkerend onderwerp van gesprek tijdens MT- vergaderingen.

Wat doen we in concrete situaties?

 • In het Moreel Kompas van Driessen, dat te vinden is op onze website www.driessen.nl, staat beschreven hoe we binnen Driessen met elkaar omgaan. Alle medewerkers van Driessen worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het Moreel Kompas en zijn zelf verantwoordelijk hiernaar te handelen als zij signalen krijgen van mogelijke discriminatie. Samen met de flexibele medewerker en opdrachtgever zoeken we naar een oplossing. Indien nodig spreken wij onze medewerkers hier ook op aan. 
 • Daarnaast is een afdeling HRM beschikbaar, met ervaren HRM adviseurs en arbeidsjuristen die de eigen medewerkers inhoudelijk adviseert of ondersteunt hoe te handelen bij deze concrete situaties.
 • In het Moreel Kompas wordt ook het meldpunt genoemd voor flexibele medewerkers van Driessen waar men melding kan maken bij discriminatie of eventuele andere misstanden in relatie tot Driessen. 
 • Ten slotte hebben we vertrouwenspersonen waarbij medewerkers én flexibele personen altijd terecht kunnen als zij zich toch niet veilig genoeg voelen om openlijk met ons te praten.