terug

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 19 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat moet zorgen voor meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De regering kiest voor een zuivere implementatie van de betreffende EU-richtlijn van 20 juni 2019. Wanneer ook de Eerste Kamer  instemt, gaat de wet in per 1 augustus 2022. In dit artikel beschrijven wij de belangrijkste wijzigingen.

Verplichte scholing kosteloos

Scholing die verplicht gevolgd moet worden door werknemers dient kosteloos aangeboden te worden volgens het wetsvoorstel. Dit betekent dat kosten zoals studiemateriaal en examengelden voor rekening van de werkgever komen. Daarnaast dient de scholing indien mogelijk onder werktijd aangeboden te worden. Tot slot heeft het wetsvoorstel tot gevolg dat het voor verplichte scholing niet langer mogelijk is om een studiekostenbeding overeen te komen met een werknemer.

Nevenwerkzaamheden

Het wetsvoorstel maakt het voor werkgevers lastiger om nevenwerkzaamheden te verbieden voor werknemers. Met inwerkingtreding van de wet is een nevenwerkzaamhedenbeding ongeldig, tenzij er een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. Voorbeelden hiervan zijn onder meer bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie of een dreigende overschrijding van de Arbeidstijdenwet. Het is niet noodzakelijk om de objectieve rechtvaardiging in het nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen, de werkgever kan de objectieve rechtvaardiging ook alsnog geven op het moment dat het beding wordt ingeroepen.

Uitbreiding informatieplicht werkgever

Werkgevers zijn conform art. 7:655 BW verplicht een aantal gegevens te verstrekken in de arbeidsovereenkomst aan werknemers. Deze informatieverplichting wordt met dit wetsvoorstel uitgebreid. Werknemers dienen voortaan ook geïnformeerd te worden over onder meer de arbeidsplaats, arbeidstijden, verlofregelingen, proeftijd, afzonderlijke loonbestanddelen zoals bonussen of toeslagen, recht op scholing en procedurele aspecten bij het beëindigen van het dienstverband.

Voorspelbaar en onvoorspelbaar werkpatroon

Daarnaast maakt het wetsvoorstel een onderscheid ten aanzien van de informatie die moet worden verstrekt tussen een voorspelbaar en onvoorspelbaar werkpatroon. Als de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn, dan dient de werkgever de werknemer in de arbeidsovereenkomst te informeren op welke momenten arbeid dient te worden verricht (referentiedagen en -uren). Buiten deze referentiedagen om kan de werknemer niet worden verplicht om arbeid te verrichten.