terug

Verlofvormen voor werknemers, welke regels gelden voor wie?

In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het recht op verschillende verlofsoorten voor werknemers geregeld. Het doel van deze wet is om het voor werknemers makkelijker te maken om werk en privé te combineren. Per 1 juli 2020 is hier een nieuwe verlofvorm aan toegevoegd, namelijk het aanvullend geboorteverlof voor partners. De hoogste tijd om alle verlofsoorten op een rijtje te zetten.

Calamiteitenverl-of of kort verzuimverlof

Wanneer: Calamiteitenverlof is verlof bedoeld voor onvoorziene, spoedeisende of persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden zijn een bezoek aan de dokter onder werktijd omdat dit niet anders kan, het ophalen van een ziek kind van school, een partner die moet bevallen of een gesprongen waterleiding waar direct iets voor geregeld dient te worden. De werkgever is verplicht een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof toe te kennen. De werkgever mag de werknemer achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof noodzakelijk was.

Duur: Afhankelijk van de situatie. Variërend van een paar uur tot een paar dagen. Let op: als de situatie voldoet aan de voorwaarden voor kortdurend zorgverlof eindigt het calamiteitenverlof na één dag.

Loondoorbetaling: 100% door de werkgever.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Wanneer: Vrouwen die werken (of een uitkering krijgen) en zwanger zijn hebben recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit is opgedeeld in 6 weken zwangerschapsverlof en minimaal 10 weken bevallingsverlof. De werknemer moet uiterlijk 4 weken voor de bevalling met zwangerschapsverlof. Na de bevalling heeft zij dan nog 12 weken verlof. Wanneer de baby te vroeg geboren is, tellen de dagen dat het zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken, op bij het bevallingsverlof. Is de baby geboren na de uitgerekende datum? Dan tel je de dagen tussen de geboorte en de uitgerekende bevallingsdatum op bij de termijn van 16 weken. De totale verloftijd is dan langer.

Duur: Minimaal 16 weken.

Loondoorbetaling: 100 % door de werkgever. De werkgever ontvangt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Wanneer: Een werknemer heeft recht op adoptie of verpleegverlof wanneer hij of zij een adoptiekind of pleegkind in huis neemt. Gaat het om meerdere kinderen tegelijk dan geldt het verlof slechts éénmaal.

Duur: Maximaal 6 aaneengesloten weken binnen een periode van 26 weken. Vanaf 4 weken voor de officiële adoptie tot 22 weken na de komst van het kind.

Loondoorbetaling: De werknemer ontvangt een uitkering ter hoogte van 100% van het salaris. Deze uitkering dient door de werkgever en werknemer samen aangevraagd te worden bij UWV.

Geboorteverlof partners

Wanneer: Een werknemer heeft recht op geboorteverlof wanneer de moeder van zijn/haar kind bevalt.

Duur: Maximaal 1 maal de wekelijkse arbeidsduur.

Loondoorbetaling: Ja, 100% door de werkgever.

Aanvullend geboorteverlof partners

Wanneer: De werknemer kan aanvullend verlof opnemen onder voorwaarde dat hij of zij eerst gebruik gemaakt heeft van het reguliere geboorteverlof voor partners (1x wekelijkse arbeidsduur).

Duur: Maximaal 5 x de wekelijkse arbeidsduur.

Loondoorbetaling: Het aanvullend geboorteverlof is gedeeltelijk betaald. De werknemer krijgt een uitkering van het UWV tot een maximum van 70% van het dagloon.

Ouderschapsverlof

Wanneer: Een werknemer kan ouderschapsverlof inzetten zodat hij tijdelijk minder hoeft te werken en meer tijd kan besteden aan zijn/haar kind tot 8 jaar, terwijl de afspraken uit de arbeidsovereenkomst (zoals arbeidsomvang) van toepassing blijven.

Duur: Het wettelijk recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 werkweken per werknemer.

Loondoorbetaling: De werknemer heeft geen recht op salaris voor de uren waarvoor hij/zij ouderschapsverlof opneemt. In sommige CAO’s en/of regelingen is de afspraak gemaakt dat de werkgever het salaris (gedeeltelijk) doorbetaalt.

Kortdurend zorgverlof

Wanneer: Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder noodzakelijke zorg te geven. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft en dat de werknemer de enige is die dit kan geven. Voor iemand die in het ziekenhuis ligt, kan meestal geen kortdurend zorgverlof aangevraagd worden omdat de zieke verzorging krijgt in het ziekenhuis.

Duur: Het recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Het gaat om de werkuren die in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken.

Loondoorbetaling: Tijdens kortdurend verlof krijgt de werknemer ten minste 70% van het salaris.

Langdurend zorgverlof

Wanneer: Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder voor een langere periode de noodzakelijke zorg te geven. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft en dat de werknemer de enige is die dit kan geven. Langdurend zorgverlof kan ook worden opgenomen wanneer iemand in de omgeving levensbedreigend ziek is.

Duur: Het recht op langdurend zorgverlof bedraagt 6 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Is de zieke na deze maximumtermijn nog steeds levensbedreigend ziek, dan kan de werknemer kiezen voor onbetaald verlof.

Loondoorbetaling: Nee, de werknemer heeft geen recht op salaris.

Let op: in de geldende cao of regeling tussen werkgever en de ondernemingsraad kunnen andere afspraken zijn gemaakt. Indien dit het geval is dan gelden deze afspraken.