terug

Ruimte voor ieders mening in het werkverdelingsplan

In de CAO PO 2018 werd het werkverdelingsplan (WVP) geïntroduceerd. De doelstelling van een WVP is medewerkers professionele ruimte geven om hun vak uit te kunnen oefenen. Dit betekent dat zij kunnen meepraten over de organisatie van het werk. De ideeën van het team moet de schoolleiding verwerken in een concept WVP. Het plan moet draagvlak hebben binnen het team en wordt uiteindelijk goedgekeurd door de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR). Jaarlijks moet het plan worden geëvalueerd en indien nodig herzien. We spraken Lilian van Amelsvoort, beleidsmedewerker P&O, over de manier waarop de Mytylschool Gabriël in ’s Hertogenbosch de ontwikkeling hiervan heeft aangepakt.

Jullie zijn een grote school, hoe hebben jullie dat georganiseerd?

“Ons team van leerkrachten en onderwijsassistenten bestaat uit bijna 80 medewerkers en de meesten werken parttime. Om iedereen de kans te geven hun mening te geven over de onderwerpen in het WVP, heb ik namens onze schoolleiding (MT) een digitale vragenlijst gemaakt. Deze is, na goedkeuring van het MT én de PMR, naar alle onderwijsassistenten en groepsleerkrachten gestuurd. Wij betrekken onze MR bij alle stappen van belangrijke stukken en zij reageren daar vrijwel altijd binnen een week op. Eventuele opmerkingen verwerken we tussendoor al, waardoor de uiteindelijke goedkeuring eigenlijk alleen maar een formaliteit is, die nauwelijks tijd kost.

''Het voordeel van deze werkwijze is dat iedereen zijn mening kan geven, zo ontvang je alle ideeën die leven in het team''

Doordat de vragenlijst anoniem wordt ingevuld, kan iedereen echt zijn mening geven. Bij een groepsgesprek zijn het altijd dezelfde die het woord doen en er zijn ook altijd mensen die niets (durven te) zeggen. En dat is jammer, want dan mis je een groot deel van de ideeën die er leven in het team. Voor een groot team als het onze is dit de enige manier om een WVP te maken dat gedragen wordt door het hele team. Maar ook voor een klein team kan deze werkwijze heel fijn zijn, zeker nu in Coronatijd, waarin teamvergaderingen niet zo makkelijk te organiseren zijn.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de vragenlijst heb ik een concept WVP gemaakt. Dit is (wederom na goedkeuring van het MT en de PMR) naar alle leerkrachten en assistenten gestuurd met een digitale stemknop met de vraag of zij het plan onderschrijven. De afspraak met de PMR was dat als minimaal 65% van de leerkrachten en onderwijsassistenten het plan ondersteunt, het aan hen werd voorgelegd, ter definitieve goedkeuring. Als de meerderheid kleiner zou zijn, zouden we samen met de PMR het plan aanpassen.”

Hoe zag die vragenlijst eruit?

“De onderwerpen hebben wij van de infographic gehaald, die de onderhandelingspartners van de CAO hadden gemaakt. De vragen gingen over de personeelsindeling, verdeling van les- en overige taken, het maken van de surveillance- en taxiroosters, besteding van de werkdrukmiddelen en dergelijken. Ik schreef bij elke vraag eerst een stukje over hoe dat onderwerp tot dan toe werd geregeld. Bij de antwoorden stond dan als eerste keuzemogelijkheid: ‘Zoals nu’ en dan volgden één of twee alternatieven, die ik met een werkgroep had bedacht. Ook was er telkens de optie om met een eigen voorstel te komen.

Bij het schrijven van het WVP ging ik bij ieder onderwerp uit van de meerderheid van stemmen en als die meerderheid krap was, verwerkte ik daar veel genoemde alternatieven in. Vaak waren dat aanvullingen op de gebruikelijke manier van werken. Het plan werd door een grote meerderheid aanvaard en goedgekeurd door de PMR.”

Hoe ziet jullie WVP er nu uit?

“Het is een kort plan van twee kantjes, met als bijlage de resultaten uit de vragenlijst (de grafieken en alle suggesties). De medewerkers kozen duidelijk voor meer autonomie, door bijvoorbeeld de wens uit te spreken om liever samen met de duopartner de les- en leerlingzorgtaken te verdelen, in plaats van alles naar rato van de werktijdfactor vast te leggen in het normjaartaakoverzicht. Eindtijd op school wilden ze vrijlaten, maar ze kozen er zelf voor dat iedereen om 8.15 uur op school is. De groepsindeling laten ze liever aan de leidinggevenden en intern begeleiders over, omdat ze er voldoende vertrouwen in hebben dat er met hun voorkeuren rekening wordt gehouden. Allemaal hele professionele keuzes waarin eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen de kernwoorden zijn.

Vrijwel iedereen is blij met deze werkwijze, want uit de recent gehouden evaluatie (ook weer met een digitale vragenlijst, zodat iedereen anoniem zijn mening kan geven) kwamen alleen kleine verbeterpunten. Het herziene WVP voor schooljaar 2020-2021 ligt nu bij het MT en wordt kort daarna met de PMR besproken. Ik verwacht dat een grote meerderheid van de medewerkers het weer gaat goedkeuren.”

De Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de kinderafdeling van Tolbrug Specialistische Revalidatie. Zij vormen samen met de school en de specialistische buitenschoolse opvang van SWZ en dagopvang van Cello het samenwerkingsverband Atlent KinderExpertiseCentrum. Op deze manier vormen onderwijs, revalidatie en opvang voor de doelgroep één geheel.

Lilian van Amelsvoort is sinds mei 2015 beleidsmedewerker P&O bij de Mytylschool Gabriël. Haar ervaring en kennis m.b.t. het opstellen van een werkverdelingsplan deelt ze graag met jou. Wil je met haar in contact komen dan kun je haar mailen op l.v.amelsvoort@mytylschool-gabriel.nl