Richtlijnen en principes voor het gebruik van AI 

Artificial Intelligence (AI) krijgt steeds meer invloed in ons leven en werk. Bij Driessen maken we gebruik van AI om onze dienstverlening te verbeteren. Omdat wij het belangrijk vinden dat dit op een eerlijke, juiste en inclusieve manier gebeurt hebben we een moreel kompas opgesteld. In dit morele kompas leggen we uit hoe we omgaan met AI en welke richtlijnen we hierbij hanteren. 

1. Mens en werk 

Driessen verbindt mens en werk in de publieke sector. Echte verbinding vereist altijd menselijk handelen. Het principe van ‘mens en werk’ onderstreept wat ons betreft dat AI een middel is en moet zijn om menselijke capaciteiten te verbeteren en meer interactie tussen mensen te stimuleren. Dat verbetert de kwaliteit van werk in de publieke sector voor werkenden en werkgevers. Zo creëren we samen een inclusievere arbeidsmarkt die meer en betere kansen biedt aan mensen, ongeacht je herkomst of positie op de arbeidsmarkt.   

2. Menselijke controle en toezicht 

Het benadrukken van menselijke controle en toezicht houdt in dat het gebruik van AI en het resultaat daarvan altijd onder toezicht van mensen moeten blijven. Dat betekent wat ons betreft dat binnen onze kritieke processen besluiten altijd door mensen worden beoordeeld en genomen, zeker in gevallen met grote impact op individuen of de samenleving.  

3. Eerlijkheid en inclusiviteit 

Het gebruik van AI toepassingen vereist eerlijke behandeling zonder vooroordelen en respect voor non-discriminatie, diversiteit en inclusiviteit. Het is essentieel dat wij hier continu aandacht voor hebben, bewust van zijn en actief werken aan het identificeren en elimineren van vooroordelen in onze processen en datasets en algoritmen om gelijke kansen en toegang voor alle gebruikers te waarborgen.  

4. Transparantie 

Wij zijn transparant over het gebruik van AI systemen en willen dat onze AI toepassingen begrijpelijk en uitlegbaar zijn voor degenen die ermee te maken hebben. Het is belangrijk dat gebruikers inzicht hebben in hoe AI-beslissingen worden genomen, welke data en algoritmen hierbij worden gebruikt, tot welke resultaten AI leidt en individuen een kans te bieden om de uitkomst na het gebruik van AI ter discussie te stellen. Dit bevordert vertrouwen en verantwoordelijkheid in het gebruik van AI.  

Lees hierover meer op: https://www.driessen.nl/opdrachtgevers/artificial-intelligence  

5. Bescherming en beveiliging 

Bij de toepassing voldoen wij aan de strenge regels voor bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging. Persoonlijke gegevens moeten adequaat worden beschermd om ongeoorloofde toegang, misbruik of datalekken te voorkomen.  

6. Continu evaluatie en verbetering  

Wij vinden dat onze AI toepassingen voortdurend moeten worden geëvalueerd en verbeterd. Door regelmatige interne audits en controles en transparantie kunnen zwakke punten worden geïdentificeerd en gecorrigeerd. Hierdoor worden onze AI toepassingen effectiever, nauwkeuriger en eerlijker. Daarnaast zijn we ook mogelijkheden aan het verkennen om externe audits op te nemen. 

7. Opleiding en bewustwording 

Als het ‘mens en werk’ principe leidend is en human control altijd nodig is, dan vinden wij het ook essentieel bij gebruikers en andere stakeholders van AI bewustwording te vergroten. Dit omvat niet alleen het begrijpen van AI toepassingen en hoe zij werken, maar ook bewustwording van de mogelijke impact van AI op individuen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel.  

8. Verantwoordelijkheid 

Wij nemen te allen tijde verantwoordelijkheid voor het gebruik van AI en de toepassing daarvan in onze diensten en processen.